Om Socionomsektionen

Socionomsektionen är en partipolitiskt obunden organisation som arbetar för att förbättra villkoren för studenterna på Linköpings Universitet. Socionomsektionens arbete går främst ut på att arrangera event som stärker studenternas studiesociala sammanhang, vidgar kunskapen om det sociala arbetet och skapar rum för att lyfta åsikter om utbildningen och universitetet i stort. Socionomsektionen har ett nära samarbete med både Linköpings universitets filosofiska fakultet, StuFF och programledningen för Socionomprogrammet vid Linköpings universitet. Sektionsstyrelsen fungerar som en länk mellan StuFF, programledningen och Socionomprogrammets studenter.

Förutom styrelsen består Socionomsektionen av två utskott:

Societeten

Societeten är socionomprogrammets fadderi. De anordnar Nolle-P för de nya socionomstudenterna varje år.

   societeten1920@gmail.com

  Socionomprogrammets fadderi: Societeten

   Societeten1819

SoCeR

SoCeR är socionomprogrammets eventutskott. De anordnar fester och sittningar på Kårhuset Trappan!

 mailasocer@gmail.com

  Socionomprogrammets festeri: SoCeR

   Festerietsocer